شرکت بسته بندی حبوبات اتحاد 

در نظر دارد تا حبوباتی با کیفیت و تازه را در اختیار مشتریان عزیز‌قرار دهد.

ادرس خوزستان . مسجدسلیمان پنج بنگله

۰۹۱۶۷۹۲۰۲۴۷-۰۹۱۶۰۲۹۲۹۴۲